Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets ledande befattningshavare har under 2019 varit koncernens ledningsgrupp bestående av verkställande direktör och koncernchef, CFO, verkställande direktör i Norge, CIO, affärsutvecklingschef samt affärsområdeschefer.

Motiv

Dedicare ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av en fastställd månadslön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Lönemodell för verkställande direktören

Verkställande direktören har en lönemodell som bygger på en fast månadslön och en rörlig ersättning som kan uppgå till mellan 0–80 procent av den fasta lönen. Mer än 80 procent av en årslön kan inte utgå.

Rörligt löneavtal för övriga ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningshavare har en lönemodell som bygger på en fast månadslön och en rörlig ersättning som kan uppgå till mellan 0–40 procent av den fasta lönen. För den rörliga lönen tillämpas ett rörligt löneavtal som fastställs utifrån en förväntad prestation på det egna ansvarsområdets och koncernens intäkts- och/eller resultatutveckling under föregående kalenderår. Lönen för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den fasta lönen är normalt föremål för revision en gång per år. Sjuklön, semesterlön och pension beräknas på det faktiska löneutfallet. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitaments-program riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktören har pensionsförmåner som motsvarar premienivån för ITP-planen. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år. Verkställande direktören har uppsägningstid på sex månader från egen sida och tolv månader från bolagets sida.

Övriga ledande befattningshavare har vid egen respektive bolagets uppsägning av anställningsavtal rätt till sex månaders uppsägningstid. Månadslön ska utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden.

Det finns inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Dedicare har för närvarande inga planerade eller pågående incitamentsprogram.