Finansiella mål och utdelningspolicy

Tillväxt

Dedicare strävar efter att växa snabbare än marknaden med god lönsamhet på sina befintliga marknader. Denna ambition ska uppnås primärt genom organisk tillväxt. Tillväxten kan delvis komma att ske genom förvärv. Dedicare förväntar sig att växa även genom etablering på nya marknader i Europa, vilket huvudsakligen kommer att ske genom förvärv.

Rörelsemarginal

Dedicare har som mål att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel ska överstiga 7,0 procent.

Soliditet

Dedicare ska ha en stark kapitalbas och verksamheten ska huvudsakligen finansieras med eget kapital. Verksamhetens karaktär innebär ett begränsat kapitalbehov. Mot bakgrund av detta anser Dedicare att soliditeten ska uppgå till minst 30 procent.

Utdelningspolicy

Dedicares mål är att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel.