Aktieägarnas beslutanderätt i Dedicare utövas vid bolagsstämman som är Bolagets högsta beslutande organ.

Ordinarie bolagsstämma, årsstämma, ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Vid årsstämman ska beslut fattas om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och för koncernen, disponering av årets resultat enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören, utnämnande av styrelseledamöter och bolagets revisorer samt fattar beslut i vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning (se vidare ”Bolagsordning”). Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska i god tid före stämman inkomma med skriftlig begäran till styrelsen.

Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen och anmälda på sätt som bolagsordningen föreskriver har rätt att delta vid bolagsstämma, personligen eller genom ombud.

Kallelse till bolagsstämma sker enligt lag och på sätt som föreskrivs i Dedicares bolagsordning. Kallelsereglerna överensstämmer med de krav som gäller för publika aktiebolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 ägde rum tisdagen den 24 april 2018 kl 16.00 på bolagets huvudkontor, Ringvägen 100, 10 tr i Stockholm.

 

Valberedning

Valberedning inför Årsstämman 2019 består av Angelica Hanson (AMF Fonder), Björn Örås (personliga innehav) och Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder AB) vilka tillsammans representerar ägare med nästan 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-mejl till angelica.hanson@amf.se.


Årsstämmor

2018

Årsstämmoprotokoll 2018-04-24

Bilaga 3. Årsredovisning 2017

Bilaga 4. Presentation Dedicare Årsstämma 2018

Bilaga 5. Utdelningsförslag styrelsen 2018

Bilaga 6. Revisorsyttrande enl 8 54 ABL 2017

Bilaga 7. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2018

Bilaga 8. Valberedningens förslag till valberedningsförfarande

Kommuniké från årsstämma 2018

Kallelse årsstämma Dedicare 2018

Valberedningen i Dedicares yttrande mars 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2018

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare 2017

Revisorsyttrande enl 8 54 ABL 2017

Utdelningsförslag styrelsen 2018

2017

Årsstämmoprotokoll 2017-04-24

Bilaga 3 Årsredovisning 2016

Bilaga 4 Presentation Dedicares årsstämma 2017

Bilaga 5 Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ ABL

Bilaga 6 Revisorsyttrande enl 8 54 ABL 2016

Bilaga 7 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2017

Bilaga 8 Valberedningens förslag till valberedningsförfarande

Kommuniké från årsstämma 2017

Kallelse årsstämma Dedicare 2017

Dedicare valberedningens yttrande mars 2017

Fullmaktsformulär årstämma 2017

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2017

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare 2017

Revisorsyttrande enl 8 54 ABL 2016

Utdelningsförslag styrelsen 2017

2016

Årsstämmoprotokoll 2016-04-25

Bilaga 3 Årsredovisning 2015

Bilaga 4 Presentation Dedicare Årsstämma 2016

Bilaga 5 Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ ABL

Bilaga 6 Revisorsyttrande enl 8 54 ABL 2015

Bilaga 7 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2016

Bilaga 8 Valberedningens förslag till valberedningsförfarande

Kommuniké från årsstämma 2016

Kallelse årsstämma Dedicare 2016

Fullmaktsformulär årstämma 2016

Valberedningens arbete och motiverat yttrande mars 2016

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2016

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare 2016

Revisorsyttrande enl 8 54 ABL 2015

Utdelningsförslag styrelsen 2016

2015

Protokoll från årsstämma Dedicare 2015

Bilaga 3 Årsredovisning 2014

Bilaga 4 Presentation Dedicare Årsstämma 2015

Bilaga 5 Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ ABL

Bilaga 6 Revisors yttrande enl 8 54 ABL

Bilaga 7 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2015

Bilaga 8 Valberedningens förslag till valberedningsförfarande

Kommuniké från årsstämma 2015

Kallelse årsstämma Dedicare 2015

Fullmaktsformulär årstämma 2015

Valberedningens arbete och motiverat yttrande 2015

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2015

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare 2015

Revisors yttrande enl 8 54 ABL

Utdelningsförslag styrelsen 2015

2014

Protokoll från årsstämma 2014

Bilaga 3. Årsredovisning 2013

Bilaga 4. VDs Presentation årsstämma 2014

Bilaga 5. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4§ kring vinstdisposition

Bilaga 6. Revisors yttrande ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 7. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2014

Bilaga 8. Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2014

Bilaga 9. Valberedningens förslag till valberedningsförfarande

Kommuniké från årsstämma 2014-04-22

Kallelse årsstämma Dedicare 2014

Fullmakt årstämma Dedicare 2014

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap. 4§ avseende vinstutdelning för 2013

Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

Revisors yttrande 8 kap 54§ ABL riktlinjer ersättningar ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2014

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2014

Särkilda villkor för teckningsoptioner 2014

Valberedningens arbete och motiverat yttrande angående förslag till styrelse 2014

2013

Protokoll från årsstämma 2013

Kallelse till årsstämma 2013

Fullmakt årsstämma 2013

Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen

Styrelsens yttrande enlig ABL 18 kap. 4§ avseende vinstutdelning för 2012

Valberedningens arbete och motiverat yttrande angående förslag till styrelse 2013

Revisors yttrande enligt ABL 8 kap. 54 §

2012

Kallelse till årsstämma 2012

Fullmakt årsstämma 2012

Styrelsens yttrande enligt ABL 18 kap. 4§ avseende vinstutdelning för 2011

Revisors yttrande enligt ABL 8 kap 54§

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsens förslag till incitamentsprogram

Särskilda villkor för teckningsoptioner

Valberedningens arbete och motiverat yttrande angående förslag till styrelse

Protokoll från årsstämma den 24 april 2012

2011

Protokoll från årsstämma den 11 mars 2011

Läkare utan gränser