Finansiella rapporter

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS så som de antagits av EU och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG.

Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Årsredovisningar - Svenska

Årsredovisning 2018

Dedicares Årsredovisning 2017 finns nu på hemsidan www.dedicare.se

Dedicares Årsredovisning 2016 finns nu på hemsidan www.dedicare.se

Dedicares Årsredovisning 2015 finns nu på hemsidan www.dedicare.se

Dedicares årsredovisning för 2014

Årsredovisning för år 2013

Årsredovisning Dedicare 2011

Delårsrapporter - Svenska

Bokslutskommuniké januari – december 2018: ”Ökad omsättningen men lägre marginal”

Delårsrapport januari – september 2018: ”Högsta omsättningen någonsin men lägre marginal”

Delårsrapport januari – juni 2018: ”Omsättningsrekord och lönsamhet i linje med koncernens finansiella mål”

Delårsrapport januari – mars 2018: ”Lägre marginal men fortsatt stark finansiell ställning”

Bokslutskommuniké januari – december 2017: Fortsatt tillväxt med lägre marginal

Delårsrapport januari-september 2017: Fortsatt tillväxt med god lönsamhet

Delårsrapport januari – juni 2017: Ökad tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Delårsrapport januari – mars 2017: Stark tillväxt i både Sverige och Norge

Bokslutskommuniké januari – december 2016: Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari – september 2016: Starkaste kvartalet i bolagets historia

Delårsrapport januari – juni 2016: Dedicare växer med ökad lönsamhet

Första kvartalet 2016: Fortsatt stark finansiell ställning

Bokslutskommuniké januari – december 2015: Fortsatt tillväxt och god lönsamhet

Kvartalsrapport Q3 2015: Fortsatt tillväxt men lägre marginal

Kvartalsrapport Q2 2015: Omsättningsrekord och fortsatt god lönsamhet

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet under det första kvartalet 2015

Bokslutskommuniké januari – december 2014

Delårsrapport januari – september 2014

Tillväxt och förbättrat rörelseresultat i Q2 2014

Tillväxt och förbättrat rörelseresultat i Q1 2014

Bokslutskommuniké januari – december 2013

Rörelsemarginalen i Q3 blev 1,3 procentenheter bättre än i Q2

Rörelsemarginalen i Q2 blev 1,7 procentenheter bättre än Q1

Dedicare Q1: Hårdare konkurrens pressar marginalen

Bokslutskommuniké januari – december 2012

Dedicare: Tillväxten fortsätter i tredje kvartalet

Dedicare; mycket stark tillväxt och fortsatt god lönsamhet.

Dedicare: Mycket stark tillväxt, 60%, och förbättrad lönsamhet i första kvartalet

Bokslutskommuniké januari – december 2011

Dedicares tillväxt fortsätter, intäkterna ökade med 21 % i tredje kvartalet

Dedicare växer med 17 procent i andra kvartalet.

Dedicare visar stark tillväxt i första kvartalet och planen är att notera bolaget den 4 maj.

Årsredovisningar - Engelska

Year-end report January – December 2018: ”Increased revenue, with lower margin”

Delårsrapporter - Engelska

Interim report January – September 2018: ”The highest operating revenue ever, but lower margin”

Interim report January – June 2018: ”Sales record and a profitability in line with the Groups financial target”

Interim report January – March 2018: ”Lower margin, yet continued strong financial position”

Year-end report January – December 2017: ”Continued growth with lower margins”