Aktien

Bolaget registrerades 1995 och har varit ett bolag inom Poolia-koncernen från 2001 fram till maj 2011 då bolagets B-aktie noterades på Nasdaq Stockholm. Inför börsnoteringen i mars 2011 ombildades bolaget från privat till publikt.

Dedicares B-aktie introducerades på Nasdaq Stockholm den 4 maj 2011. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2020 till 4 697 699 kronor fördelat på 9 395 397 aktier, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 383 490 aktier av serie B, till ett kvotvärde av 0,5 SEK. Varje aktie äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5-dels röst

Dedicares B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm AB under beteckningen DEDI. En börspost omfattar 1 aktie och kvotvärdet är 50 öre.

Antal aktieägare

Antalet aktieägare per 31 december 2022 uppgick till 8 965. Under året har 3 058 aktieägare tillkommit och 1 677 upphört att vara aktieägare.

Aktieägarstruktur

Den största andelen av Dedicares aktieägare är lokaliserade i Sverige. Per den 31 december 2021 fördelades aktieägare på Sverige 96,3 procent, övriga Norden 2,7 procent, övriga Europa 0,8 procent, USA 0,1 procent och övriga världen 0,1 procent.

Större aktieägare

De tio största aktieägarna i Dedicare AB per den 31 december 2022 är:

Ägare Antal aktier Röster i %
Rödgladan AB 1 540 722 8,77
Pizzignacco, Jenny 1 128 349 27,65
Örås, Björn 1 079 628 30,73
Healthinvest Partners AB 945 000 5,07
Avanza pension 575 261 3,19
Örås, Caloline 177 000 1,01
Nordnet pensionsförsäkring AB 173 891 0,99
The bank of New York Mellon SA/NV 158 652 0,90
The bank of New York Mellon W9 139 126 0,79
Ålandsbanken AB 135 159 0,77

Se aktuell börskurs hos Nasdaq Stockholm