Aktien

Bolaget registrerades 1995 och har varit ett bolag inom Poolia-koncernen från 2001 fram till maj 2011 då bolagets B-aktie noterades på Nasdaq Stockholm. Inför börsnoteringen i mars 2011 ombildades bolaget från privat till publikt.

Dedicares B-aktie introducerades på Nasdaq Stockholm den 4 maj 2011. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2020 till 4 697 699 kronor fördelat på 9 395 397 aktier, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 383 490 aktier av serie B, till ett kvotvärde av 0,5 SEK. Varje aktie äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5-dels röst

Dedicares B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm AB under beteckningen DEDI. En börspost omfattar 1 aktie och kvotvärdet är 50 öre.

Antal aktieägare

Antalet aktieägare per 31 december 2020 uppgick till 6 170. Under året har 126 aktieägare tillkommit och 233 upphört att vara aktieägare.

Aktieägarstruktur

Den största andelen av Dedicares aktieägare är lokaliserade i Sverige. Per den 31 december 2020 fördelades aktieägare på Sverige 90,5 procent, övriga Norden 5,1 procent, övriga Europa 4,0 procent, USA 0,3 procent och övriga världen 0,1 procent.

Större aktieägare

De fem största aktieägarna i Dedicare AB per den 31 december 2020 är:

Ägare Antal aktier Röster i %
Örås, Björn 2 011 907 57,67
Rödgladan AB 1 540 722   8,83
Healthinvest Partners AB 850 000   4,87
AMF – Försäkring och Fonder 834 679   4,79
Swedbank Robur Fonder 358 638   2,06

Se aktuell börskurs hos Nasdaq Stockholm