Aktien

Bolaget registrerades 1995 och har varit ett bolag inom Poolia-koncernen från 2001 fram till maj 2011 då bolagets B-aktie noterades på Nasdaq Stockholm. Inför börsnoteringen i mars 2011 ombildades bolaget från privat till publikt.

Dedicares registrerade aktiekapital uppgår per den 31 december 2018 till 4 527 703 kronor, fördelat på 2 011 907 A-aktier och 7 043 499 B-aktier. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie B berättigar till 1/5-dels röst.

Dedicares B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm AB under beteckningen DEDI. En börspost omfattar 1 aktie och kvotvärdet är 50 öre.

 

Större aktieägare

Dedicares ägarstruktur per den 30 september 2018

Ägare A-aktier B-aktier % röster
Björn Örås med familj 2.011.907 2.147.392 71,4
AMF 836.643 4,9
Swedbank Robur Microcap 798.016 4,7
Healthinvest Microcap 618.855 3,6
HSBC Trustee of Marlborough 205.689 1,2

Se aktuell börskurs hos Nasdaq Stockholm

Bolagets största aktieägare, Björn Örås har, tillsammans med familj, 71,4 procent av rösterna. Björn Örås är också styrelseordförande i Dedicare AB. Ingen övrig aktieägare hade ett innehav som motsvarade ett röstetal på 10 procent eller mer.