Aktien

Bolaget registrerades 1995 och har varit ett bolag inom Poolia-koncernen från 2001 fram till maj 2011 då bolagets B-aktie noterades på Nasdaq Stockholm. Inför börsnoteringen i mars 2011 ombildades bolaget från privat till publikt.

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2019 till 4 527 703 kronor fördelat på 9 055 406 aktier, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 043 499 aktier av serie B, till ett kvotvärde av 50 öre. Varje aktie äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5-dels röst.

Dedicares B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm AB under beteckningen DEDI. En börspost omfattar 1 aktie och kvotvärdet är 50 öre.

Antal aktieägare

Antalet aktieägare per 31 december 2019 uppgick till 7 018. Under året har 222 aktieägare tillkommit och 261 upphört att vara aktieägare.

Aktieägarstruktur

Den största andelen av Dedicares aktieägare är lokaliserade i Sverige. Per den 31 december fördelades aktieägare på Sverige 96,9 procent, övriga Norden 2,2 procent, övriga Europa 0,7 procent, USA 0,1 procent och övriga världen 0,1 procent.

Större aktieägare

De fem största aktieägarna i Dedicare AB per den 31 december 2019 är:

Ägare Antal aktier Röster i %
Örås, Björn 2 011 907 58,82
Rödgladan AB 1 540 722   9,01
AMF – Försäkring och Fonder 834 679   4,88
Swedbank Robur Fonder 798 016   4,67
Healthinvest Partners AB 618 855   3,62

Se aktuell börskurs hos Nasdaq Stockholm