Årsstämmor och valberedning

Aktieägarnas beslutanderätt i Dedicare utövas vid bolagsstämman som är Bolagets högsta beslutande organ.

Ordinarie bolagsstämma, årsstämma, ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Vid årsstämman ska beslut fattas om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och för koncernen, disponering av årets resultat enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören, utnämnande av styrelseledamöter och bolagets revisorer samt fattar beslut i vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning (se vidare ”Bolagsordning”). Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska i god tid före stämman inkomma med skriftlig begäran till styrelsen.

Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken på avstämningsdagen och anmälda på sätt som bolagsordningen föreskriver har rätt att delta vid bolagsstämma, personligen eller genom ombud.

Kallelse till bolagsstämma sker enligt lag och på sätt som föreskrivs i Dedicares bolagsordning. Kallelsereglerna överensstämmer med de krav som gäller för publika aktiebolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad.


Årsstämma 2021

Dedicares årsstämma kommer avhållas den 22 april kl 16.00 i Bolagets lokaler på Ringvägen 100.


Valberedning

Valberedning inför Årsstämman består av Angelica Hanson (AMF Fonder), Björn Örås (personliga innehav) och Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder AB) vilka tillsammans representerar ägare med nästan 74 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-mejl till angelica.hanson@amf.se.

Årsstämmor

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011