Hoppa till innehåll

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS så som de antagits av EU och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG.

Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel.

Year-end reports and Interim reports can be found below.

Rapportversioner – Års- och hållbarhetsredovisning

Rapportversioner – Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (ESEF)

Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (XBRL viewer)


Rapportversioner – Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2021  (ESEF)

Års- och hållbarhetsredovisning 2021 (XBRL viewer)

 

Prospekt

Prospekt för utdelning av Dedicare AB (publ) och notering av Dedicare-aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Prospekt Dedicare

Tilläggsprospekt Dedicare