Kalendarium

Dedicares finansiella rapporter offentliggörs som regel tidigt på morgonen.

Offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutskommunikén föregås alltid av ett styrelsemöte samma dag eller dagen innan som den offentliggörs.

En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Dedicare som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med placerare och analytiker hålls, vare sig fysiska eller via telefon.

Rapport Datum
Extra bolagsstämma 2020 23 jan 2020 kl 16.00
Bokslutskommuniké 2019 7 feb 2020 kl 08.00
Kvartalsrapport januari-mars 2020 23 april 2020 kl 08.00
Delårsrapport april-juni 2020 15 juli 2020 kl 08.00

Övriga viktiga tidpunkter

Årsstämma kommer hållas torsdagen den 23 april 2020 kl 16.00 på bolagets huvudkontor i Stockholm. Begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 5 mars 2020 för att kunna tas in i kallelsen.