Kalendarium

Dedicares finansiella rapporter offentliggörs som regel tidigt på morgonen.

Offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutskommunikén föregås alltid av ett styrelsemöte samma dag eller dagen innan som den offentliggörs.

En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Dedicare som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med placerare och analytiker hålls, vare sig fysiska eller via telefon.

Rapport Datum
Bokslutskommuniké januari-december 2020 9 februari 2021
Delårsrapport januari-mars 2021 22 april 2021
Årsstämma för verksamhetsåret 2020 22 april 2021
Delårsrapport april-juni 2021 15 juli 2021
Delårsrapport juli-september 2021 21 oktober 2021
Bokslutskommuniké januari-december 10 februari 2022

Övriga viktiga tidpunkter

Årsstämma kommer hållas torsdagen den 22 april 2021 kl 16.00 på bolagets huvudkontor i Stockholm. Begäran från aktieägare om att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 4 mars 2021 för att kunna tas in i kallelsen.