Hoppa till innehåll

Marknad

Marknad

Dedicare är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag inom vård och socialt arbete och är verksamma i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och Irland.

Sverige

Bemanningsmarknadens bidrag till vård och socialt arbete har under de senaste åren blivit allt mer betydande. I sektorn finns det uppemot 100 företag varav ett 40-tal bemanningsföretag som tillämpar branschens kollektivavtal.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så hyrde Regionerna (f.d. Landstingen) vårdpersonal för drygt 5,4 miljarder under 2018, vilket är en ökning med 4 % jämfört med 2017. Ökningstakten har avtagit de senaste åren. SKL har tagit fram åtgärdsprogrammet ”Oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården” och som träder i kraft den 1 januari 2019. Målsättningen är att minska kostnadsandelen för inhyrd personal i förhållande till egen personal från 3,8 procent till 2 procent.

Inhyrning av vårdpersonal sker även till kommuner och privata vårdgivare. Inhyrning av socionomer sker främst till kommuner.

Av den totala marknaden uppskattar Dedicare att cirka 55 procent av marknadens omsättning hänförs till läkarbemanning, cirka 25 procent till sjuksköterskor, cirka 15 procent till socionomer och cirka 5 procent fördelat på övriga yrkeskategorier. Under 2018 har marknaden för sjuksköterskeuthyrning ökat, läkaruthyrningen ligger still och socionomuthyrning minskat jämfört med tidigare år.

Jämfört med andra segment inom bemanningsmarknaden som helhet har hälso- och sjukvårdsmarknaden klarat sig relativt väl genom lågkonjunkturerna. Användningen av bemanning skiljer sig över landet och mellan regioner. I absoluta tal utgör Stockholmsregionen den största marknaden, men mätt i omsättning per capita ligger norra Sverige i topp. En orsak till de regionala skillnaderna är att de norra regionerna har haft svårare att rekrytera personal än storstadsregionerna.

Dedicare är störst i branschen när det gäller uthyrning av socionomer samt en av de största avseende uthyrning av läkare och sjuksköterskor. Dedicares bedömning att marknadsandelen är knappt 10 procent.

Norge

Den totala omsättningen för vårdbemanning under 2018 beräknas ha uppgått till cirka 1,6 miljarder norska kronor och hade 2018 en nedgång på cirka 5 procent. Mellan 2013 och 2017 hade marknaden en årlig tillväxt om cirka 2 procent. 2018 var således den lägsta omsättningen i branschen sedan 2012.

Det saknas statistik på hur den norska bemanningsmarknaden fördelar sig på yrkeskategorier. Dedicares uppskattning är att cirka 25 procent av omsättningen hänförs till läkarbemanning, cirka 60 procent till sjuksköterskor och cirka 15 procent fördelat på övriga yrkeskategorier.

Marknaden i Norge är uppdelad i två delar:

  1. Alla norska sjukhus har samlat sig under ett gemensamt ramavtal som upphandlats av inköpsorganisationen Sykehusinnkjøp. Ramavtalet avseende sjuksköterskor omförhandlades under 2015 och Dedicare omfattas sedan 1 oktober 2015 av ett nytt ramavtal med Sykehusinnkjøp. Dedicare har ramavtal inom alla fackområden och samtliga regioner. Under 2019 kommer avtalen med Sykehusinnkjøp upphandlas på nytt.
  2. Utanför det stora ramavtalet med norska sjukhus är kommunerna den andra stora aktören. Denna marknad präglas av många stora och små ramavtal. På kommunmarknaden har Dedicare haft en stark tillväxt alltsedan 2009.

Dedicares andel av den norska marknaden för bemanning uppskattas till drygt 16 procent under 2018. Marknadsandelen har ökat jämfört mot föregående år eftersom Dedicare vuxit betydligt mer än marknaden. Konkurrensen är olika inom ramavtalet med Sykehus­innkjøp och i avtalen med kommunerna.

Det finns alltifrån specialistbolag som enbart hyr ut specialistsjuksköterskor samt de som enbart hyr ut läkare. Dedicare är den största aktören i Norge som har verksamhet inom alla Vårdbemanningsområden.

Marknadsdrivkrafter för bemanning

Demografisk utveckling

En gemensam drivkraft för marknaderna i de nordiska länderna är att den demografiska utvecklingen pekar på att andelen äldre människor (65 år och äldre) kommer att öka framöver. Antalet invånare som är äldre än 79 år kommer att öka kraftigt, främst under perioden 2019–2030. Cirka hälften av det totala antalet vårdplatser inom sjukvården beläggs idag av personer över 65 år. Som ett resultat av detta väntas i framtiden närsjukvården byggas ut för att vid vård och behandling av äldre undvika sjukhusintag. Utöver ett ökat tryck på vårdplatser väntas också efterfrågan på specialistläkare och specialistsjuksköterskor att öka. Detta bedöms ställa krav på mer personal, vilket är ett behov som delvis kan mötas genom bemanning.

En annan faktor som talar för en fortsatt positiv marknadstillväxt är 40-talisterna som gått i pension. Vårdbehoven hos denna grupp väntas leda till brist på personal inom såväl allmänmedicin som specialistområden, exempelvis psykiatri och geriatrik. Stora pensionsavgångar bland läkare och sjuksköterskor är också att vänta under den kommande tioårsperioden.

Ökade krav på kostnadseffektivitet och flexibilitet

Den demografiska utvecklingen i kombination med medicinsktekniska framsteg och ökade krav från patienter och omsorgstagare bedöms leda till ökade kostnader för hälso- och sjukvård totalt i samhället. 2017 utgjorde kostnader för hälso- och sjukvård i Sverige 11,0 procent av BNP jämfört med 8,2 procent 1990.

Denna utveckling kan komma att sätta press på de offentliga vård- och omsorgsgivarna att bedriva verksamheten på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Dedicare gör bedömningen att möjligheten till mer flexibla bemanningslösningar kan vara ett viktigt instrument för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Det ökade behovet av sjukvård och omsorg bedöms också långsiktigt öka de privata bolagens andel av marknaden (främst inom den offentliga finansieringen, men också vad gäller privat finansiering av vård och omsorg).

Samtidigt som trycket ökar på befintliga vårdplatser, planerar Sveriges kommuner och landsting för i stort sett oförändrat antal anställda inom vård och omsorg. Det råder brist på sjuksköterskor och läkare i både Sverige och Norge och bristen beräknas kvarstå de närmaste åren. Behovet av personal framgår av Arbetsförmedlingens så kallade bristindex som visar att personalefterfrågan för dessa yrkeskategorier är stor.