Visselblåsning

Visselblåsning

Dedicare vill driva sin verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt, därför är vi måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Om du har misstankar om oegentligheter i förhållande till Dedicare är vi därför tacksamma om du rapporterar detta genom vårt visselblåsarsystem. Vi har en systemleverantör som möjliggör för dig att visselblåsa helt anonymt.

Vilken typ av ärenden kan man visselblåsa om?

Exempel på den typ av ärenden som visselblåsning är avsedd för är finansiella oegentligheter, förhindrande av penningtvätt, finansiering av terrorism, miljöskydd och folkhälsa. Även information om missförhållanden ska kunna rapporteras om det finns ett så kallat allmänintresse av sådana missförhållanden.

Hur går det till att visselblåsa?

Du som vill visselblåsa använder ett formulär som du hittar längst ner på sidan. Du kan ange direkt i formuläret vad ärendet gäller, helt anonymt. För att handläggaren ska kunna ställa eventuella följdfrågor till dig och hålla dig uppdaterad om ärendet behöver du dock ange din mejladress, som ändå förblir anonym tack vare det system Dedicare använder.

Du har också rätt att visselblåsa muntligen eller i ett fysiskt möte om du önskar det. I så fall behöver du ange ditt telefonnummer och kan inte längre rapportera anonymt. Visselblåsarärenden liksom visselblåsaren hanteras dock med största sekretess. Visselblåsarlagen och visselblåsarfunktionen skyddar också visselblåsaren mot repressalier.

Vad händer sen?

Du som visselblåser får en bekräftelse på mottagande inom sju dagar. Därefter görs först bedömningen om ärendet faller inom ramen för visselblåsning eller om ärendet ska hanteras på annat sätt.

När ett ärende konstaterats ligga inom ramen för visselblåsning ska ärendet utredas. I de flesta fall kommer handläggaren att behöva ställa följdfrågor. Inom tre månader får du information om vad som har gjorts för att utreda ärendet samt information om planerade åtgärder.

Dedicare har handläggare som tar emot rapporter, följer upp samt lämnar återkoppling. Dessa personer ska agera oberoende och vara självständiga vid utövandet av funktionen, de har tystnadsplikt och har som utgångspunkt ensam tillgång till de uppgifter som inkommer via visselblåsarfunktionen.

Skriftlig dokumentation och muntliga rapporter som lämnas vid ett fysiskt möte dokumenteras och sparas i systemet för visselblåsning. Dokumentationen raderas senast två år efter det att ärendet avslutats.