Hoppa till innehåll

Dedicare - Integritetspolicy

Integritetspolicy – Dedicare Sverige

Information om Dedicares behandling av personuppgifter

1. Introduktion

Denna integritetspolicy beskriver Dedicares hantering och processer avseende insamling och behandling av personuppgifter.

Då du lämnar dina personuppgifter till Dedicare skall du känna dig trygg. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsförordningen, EU General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”).

Dedicare arbetar strukturerat för att behandla personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar. Vi kan därför från tid till annan komma att uppdatera denna policy för att den på ett transparent sätt ska spegla hur vi behandlar personuppgifter om dig.

Senast uppdaterad: 2023.09.27

 

2. Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och kontaktuppgifter

I Dedicare-koncernen kan ett eller flera bolag vara enskilt eller gemensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För det fall särskilt personuppgiftsansvar inte framgår av lag eller annan författning, eller rör sådana uppgifter som är lika för samtliga bolag i koncernen, är ansvarigt bolag i Sverige Dedicare AB, org. nr 556516–1501, adress: Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. För de personuppgiftsbehandlingar som Dedicare hanterar är Dedicare som utgångspunkt personuppgiftsansvarig och agerar endast i undantagsfall som personuppgiftsbiträde.

Om en underleverantör eller annan part hanterar personuppgifter på uppdrag av Dedicare, är denna part att anse som personuppgiftsbiträde till oss. Personuppgiftsbiträdet får bara hantera personuppgifterna enligt våra instruktioner och ytterst är det fortfarande Dedicare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål.

För frågor om denna svenska integritetspolicy eller vår personuppgiftshantering kan du nå oss via e-post: dataskydd@dedicare.se
Dedicare har utsett ett externt dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska stödja oss i vårt arbete med GDPR och säkerställa att våra interna processer har lämpliga dataskyddsåtgärder enligt lagstiftning för dataskydd. Dedicares dataskyddsombud kan nås via e-post: dso@dedicare.se

 

3. Begrepp och definitioner

Nedan följer väsentliga begrepp och definitioner som används i denna policy

Behandling: åtgärd eller kombination av åtgärder som gäller personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter. Detta gäller oberoende av om de utförs automatiserat eller ej såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Berättigat intresse: när den personuppgiftsansvariges intresse att utföra behandlingen av personuppgifter väger tyngre än de registrerades intressen och grundläggande rättigheter och friheter anses intresset vara berättigat.

Cookies/kakor: en kaka är en textfil som webbläsaren skapar när du besöker en hemsida. 

Dataskyddsombud: den som har som roll att kontrollera att dataskyddsförordningen följs internt genom att övervaka och ge råd kring det interna dataskyddsarbetet. Fungerar som en länk mellan tillsynsmyndigheten och den personuppgiftsansvarige. 

Gallring: innebär att förstöra handlingar eller möjliggöra radering av data.

Känsliga personuppgifter: personuppgift som på grund av sin karaktär anses särskilt känsliga och därmed finns krav på ett starkare skydd till exempel hälsouppgifter.

Lagring: hur länge den personuppgiftsansvarige sparar personuppgifterna.

Personuppgift: all information som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Personuppgiftsansvarig: fysisk eller juridisk person, myndighet eller annat subjekt som har ansvaret att bestämma ändamål och medlen för personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgiftsbiträde: fysisk eller juridisk person, myndighet eller annat subjekt som har fått i uppdrag att helt eller delvis behandla personuppgift i enlighet med instruktioner från den som är personuppgiftsansvarig och för dennes räkning.

Personuppgiftsbiträdesavtal: avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde som syftar till att hantera ansvarsfrågor och säkerställa att parterna följer GDPR under avtalsperioden.

Registrerad: den person vars personuppgift som behandlas.

Rättslig grund: giltigt skäl som krävs enligt GDPR för att behandla personuppgifter; samtycke, fullgörande av avtal, rättslig skyldighet, skydda grundläggande intresse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt Intresseavvägning. 

Skyddsvärda uppgifter: personuppgift som ej anses vara en känslig uppgift men ändå klassas som integritetskänslig personuppgift såsom löneuppgifter, uppgift om lagöverträdelser, värderande uppgifter eller information som rör någons privata sfär.

Tredjelandsöverföring: när en personuppgift överförs till ett tredje land, det vill säga utanför EU/EES.

 

4. För dig som söker jobb hos Dedicare som extern konsult eller vid direktrekrytering 

Personuppgifter som behandlas, ändamål och rättslig grund 

Dedicare behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig, i samband med rekryterings- och bemanningsprocessen, i samband med att du blir anställd konsult, vid direktrekrytering m.m. Nedan följer mer information om behandlingen, för vilket ändamål den sker samt vilken rättslig grund som behandlingen bygger på i olika steg av rekryteringsprocessen och matchning av kandidater. 

 

Personuppgift  Syftet med behandlingen – Vad vi gör och varför  Rättslig grund
enligt GDPR 
Lagring 
Intresseanmälan  Namn, e-post eller annan kontaktinformation, yrkesprofil samt frivilligt lämnad information.  Vi samlar in och behandlar dessa uppgifter för att kunna kontakta dig angående rekrytering till potentiella uppdrag samt erbjuda tjänster som kan tänkas vara relevanta för dig.  Berättigat intresse (art. 6.1f GDPR) att kontakta potentiella kandidater.  Samtycke (art 6.1a GDPR) för nyhetsbrev, vilket du när som helst kan dra tillbaka. Om du har varit delaktig i en rekryterings-process hos oss sparar vi rekryterings-underlaget kopplat till din ansökan i upp till fyra år.
Registrering av profil för att söka uppdrag eller sökt direktrekrytering samt registrering av konsultprofil i vår databas via app eller hemsida Kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, användarnamn och lösenord, personuppgifter som anges i ditt CV och andra ansöknings-handlingar du frivilligt lämnar till oss, till exempel övrig kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, arbetstitel och eller tidigare anställningar. För att vi ska kunna tillhandahålla en bemannings- och rekryteringstjänst för dig, skapa en profil och för att du ska kunna vara sökbar för våra rekryterare, tillgänglig för intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt för övrig kommunikation med oss samt för att kunna matcha dig med relevanta uppdrag samt erbjuda tjänster som kan tänkas vara relevanta för dig i framtiden.  Behandlingen baseras på en intresseavvägning (art 6.1f GDPR) inför första kontakt med oss, därefter fullgörande av avtal (art. 6.1b GDPR) när du väl är inne i en aktiv rekryteringsprocess för en specifik tjänst. Samtycke (art 6.1a GDPR) för nyhetsbrev vilket du när som helst kan dra tillbaka. Om du har varit delaktig i en rekryterings-process hos oss sparar vi rekryterings-underlaget kopplat till din ansökan i upp till fyra år. 
Bakgrunds-kontroller under rekryterings-processen  Referenser, uppgifter om färdigheter, yrkeslegitimation samt utdrag från Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsens HOSP och belastningsregister. För viss direktrekrytering förekommer det att vi använder externa samarbetspartners för djupare bakgrundskontroll.   Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om uppdrag. Vi undanber oss information om kandidaters hälsa, etnicitet, religion, sexuella läggning och eventuell facklig anslutning. Fullgörande av avtal (art. 6.1b GDPR) för att möta de krav våra leverantörer ställer på konsulter inom vårdsektorn. Samtycke (art 6.1a GDPR) för viss djupare bakgrundskontroll när detta sker via extern leverantör. Om du har varit delaktig i en rekryteringsprocess hos oss sparar vi rekryteringsunderlaget kopplat till din ansökan i upp till fyra år. Utdrag ur belastnings-register sparas inte överhuvudtaget.
Genomförande av intervjuer, personlighets- och kunskapstester samt referenstagning Svar på intervjufrågor, information om kunskaps-färdigheter genom kunskapstester och referenser från relevanta källor.  Om du deltar vid intervjuer och genomgår kunskapstester som ett led i rekryterings-processen samlar vi in ytterligare information för att säkerställa kvalificeringsprocessen i rekryteringen. Berättigat intresse (art 6.1f GDPR) för att kvalificera konsultprofiler till respektive uppdrags- eller rollbeskrivning. Samtycke (art 6.1a GDPR) för viss referenstagning när detta sker via extern leverantör. Om du har varit delaktig i en rekryteringsprocess hos oss sparar vi rekryterings-underlaget kopplat till din ansökan i upp till fyra år.

Vem delar vi med oss av uppgifterna till under rekryteringsprocessen?

Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer riktlinjerna i denna text samt våra instruktioner.  Exempel på sådana aktörer är myndigheter som Polismyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg eller Socialstyrelsen eller annan privat tredjepartsaktör som tillhandahåller bakgrundskontroller eller kunskaps- eller personlighetstester.

I samband med matchning mellan kandidat och uppdrag kan vi komma att lämna dina personuppgifter till den kund som din kandidatprofil är aktuell för. Kunden är då personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, till exempel genom en levererad kandidatprofil. De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte.

 

5. För dig som är anställd i en internfunktion eller som konsult

Personuppgifter som behandlas, ändamål och rättslig grund 

Nedan följer en lista över de huvudsakliga personuppgifter vi kan komma att behandla om dig, för vilket eller vilka ändamål samt vilken rättslig grund som behandlingen bygger på.
Dedicare behandlar personuppgifter I egenskap av personuppgiftsansvarig. I viss mån skiljer sig behandlingen åt om du är anställd som intern medarbetare på Dedicare eller om du är anställd som konsult. Generellt avser dock personuppgiftsbehandlingen om dig som anställd uppgifter av personaladministrativ karaktär och den rättsliga grunden för att behandla dessa uppgifter bygger i majoriteten av fallen på att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter i anställningsförhållandet med dig. 

Personuppgift Syftet med behandlingen – Vad vi gör och varför  Rättslig grund enligt GDPR  Lagring 
Grundläggande information om dig såsom namn, telefonnummer, e-post, personnummer och i förekommande fall passinformation (t.ex. i samband med tjänsteresor).  Personaladministrativa ändamål  Fullgörande av anställningsavtal (art. 6.1b GDPR) samt vårt berättigade intresse (art. 6.1f GDPR) att bedriva personaladministration. 4 år för konsulter

Under anställnings-tiden för medarbetare som arbetar i internfunktioner på Dedicare. 

Ditt foto  Marknadsföringsändamål. Används för publicering av din profil på vår hemsida och i förekommande fall i annan marknadsföringskommunikation.  Berättigat intresse (art. 6.1f GDPR) att kunna marknadsföra våra tjänster. Under anställningen
Kontaktuppgifter till anhöriga I händelse av olycksfall, eller vid frånvaro kunna ta kontakt med dina anhöriga. Berättigat intresse (art. 6.1f GDPR) att ta kontakt med dina anhöriga. Under anställningen  
Hälsodata som uppgifter om sjukdom, läkarintyg, eventuellt hörande intyg, sjuklönedata och uppgifter gällande rehabilitering m.m. För att fullgöra administrativa uppgifter hänförliga till bl.a. arbetsgivarens bedömning av arbetsförmåga, rehabiliteringsansvar, anpassningsansvar, lön- och sjuklöneansvar, i kontakt med Försäkringskassan och andra myndigheter gällande därtill hörande frågor. Fullgörande av rättslig förpliktelse (art. 6.1c GDPR). 10 år
Uppgift om arbetad tid, förmåner, frånvaro, lön, skattetabell, semester, pension, försäkringar och uppgift om bankkontonummer och liknande information. För att administrera och fullgöra skyldigheter gällande utbetalning av lön, semester, förmåner, tjänstepension m.m. eller för att administrera företagskort och vid förekommande fall lämna information till Skattemyndighet, Kronofogden eller annan myndighet gällande lön. Fullgörande av anställningsavtal (art. 6.1b GDPR) och fullgörande av rättsliga förpliktelser (art. 6.1c GDPR). 10 år

Uppgift om pensionsfrågor sparas till den anställdes pensionsålder.

Start- och slutdatum för anställningen För beräknande av uppsägningstid, fastställa förmåner, turordningslista och likande beräkningar.  Fullgörande av anställningsavtal (art. 6.1b GDPR) och i förekommande fall fullgörande av rättslig förpliktelse (art. 6.1c GDPR). 10 år 
 
Uppgift om pensionsfrågor sparas till den anställdes pensionsålder.
Anställningsform och anställningsvillkor För att följa lagen om anställningsskydd. Fullgörande av rättslig förpliktelse (art. 6.1c GDPR). 10 år
CV, information om utbildningar, kvalifikationer, tidigare arbetslivserfarenhet, tidigare anställningar och prestations- och arbetsutvärdering samt under anställningen genomförda utbildningar För att effektivisera vår verksamhet och för din kompetensutveckling samt i förekommande fall för att kunna genomföra omplaceringsutredningar, erbjuda kompetensutveckling. Berättigat intresse (art. 6.1f GDPR) att effektivisera och förbättra vår verksamhet och för din kompetensutveckling samt fullgörande av rättslig förpliktelse (art 6.1c GDPR) för att följa lagen om anställningsskydd. 4 år för konsulter

Under anställnings-tiden för medarbetare som arbetar i internfunktioner på Dedicare.

I förekommande fall information om arbetslöshetskassa, ställning som facklig förtroendeman och skyddsombud  För att utfärda arbetsgivarintyg och åtaganden enligt arbetsmiljölagen, lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Fullgörande av rättsliga förpliktelser (art. 6.1c GDPR). 4 år för konsulter

Under anställnings-tiden för medarbetare som arbetar i internfunktioner på Dedicare 

Personuppgiftshantering kan förekomma i samband med kontroll av IT-utrustning för interna medarbetare såsom dator, e-post och mobiltelefon  För att förhindra missbruk av tjänster och behörighetshantering av säkerhetsskäl för att upprätthålla IT-säkerhet. Berättigat intresse (art. 6.1f GDPR) att förhindra missbruk av tjänster och för att förvalta IT-säkerheten inom Dedicare. Under anställnings-tiden

 

6. Marknadsföring och erbjudanden (event, nyhetsbrev och andra utskick), anmälan och deltagande vid event eller andra informationsträffar

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med och skicka marknadsföring till dig. Det innefattar utskick av nyhetsbrev, information om Dedicare och inbjudningar till event och andra informationsträffar vi tror är av intresse för dig. För detta marknadsföringsändamål behandlar vi uppgifter om ditt namn, e-post, telefonnummer och yrkesprofil. Vi skickar informationen till dig med stöd av ditt samtycke (art. 6.1a GDPR) när du registrerat din profil i vår kandidatdatabas. När vi samlat in personuppgifterna på annat sätt baseras hanteringen på en intresseavvägning (art. 6.1f GDPR) för att marknadsföra våra tjänster. Du kan när som helst välja att avsäga dig marknadsföring från oss genom att registrera det i din profil eller genom att välja ”avprenumerera” direkt i nyhetsbrevet.  

Vid deltagande på event eller andra informationsträffar kan vi behandla ytterligare personuppgifter om dig: 

  • Information om matpreferenser och allergier i samband med anmälan. Vi behandlar uppgifterna för att kunna förbeställa mat till dig med stöd av ditt samtycke (art. 6.1a GDPR)
  • Vi kan också samla in uppgifter om dig i form av bild eller inspelat material i de fall fotografering eller inspelning sker under eventet. Vi behandlar uppgifterna i syfte att marknadsföra våra tjänster med stöd av en intresseavvägning (art. 6.1f GDPR).  

För de fall vi använder bild eller annat material om dig i intervjuer etcetera för marknadsändamål, upprättar vi särskilt avtal mellan dig och Dedicare om vilka villkor som ska gälla i det specifika fallet.

7. Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida

Vi använder tekniska lösningar som kakor/cookies för att inhämta information om dig för olika syften, däribland funktionella, statistiska och marknadsrelaterad insamling.

En kaka är en liten textfil som en hemsida sparar på den enhet som du använder dig av för att besöka hemsidan, som din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Huvudsakligen bygger informationen i kakan på information som krävs för  nödvändiga funktioner på hemsidan och för att spara information som ett led i att förbättra vår tjänst för dig och våra intressenter.  

Dedicare samarbetar med en extern leverantör som tillhandahåller cookie-banners på vår hemsida och kontinuerligt skannar av vår hemsida för att hålla informationen om cookies uppdaterad och i enlighet med relevant lagstiftning på området. Via denna funktion är det möjligt för dig som användare att välja vilken insamling som du samtycker till och det är också möjligt att när som helst ändra ditt val. Om du vill rensa dina cookies i slutet av sessionen kan du göra det i din webbläsares inställningar. Du kan även enkelt välja att neka alla kakor förutom nödvändiga. 

För närmare information om vilken information som samlas in, till vilken tjänst, syfte och utgångstid, se vår Cookie-policy som nås via kaksymbolen i det vänstra hörnet i webbläsaren.
 

8. För dig som har kontakt med oss av annat skäl

Personuppgifter andra intressenter, leverantörer, kunder med mera
I samband med nuvarande eller potentiell affärsrelation mellan Dedicare och kund, leverantör och andra intressenter med mera samlar vi in personuppgifter om dig som är kontaktperson. Det innefattar kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress samt signatur, yrkestitel/roll, organisationsnummer eller annan information som frivilligt lämnas till oss i samband med kontakten. 

Personuppgifter som behandlas i övrig korrespondens med Dedicare
Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande.

 

9. Vilka får tillgång till dina personuppgifter

Vid behov kan Dedicare komma att dela med sig av dina personuppgifter till olika mottagare.  

I förhållande till våra kunder förekommer det att vi delar personuppgifter med andra för att tillgodose de krav vi har gentemot våra kunder, andra bolag inom Dedicare-koncernen och till underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss för drift och support av våra interna system och i förekommande fall i samband med marknadsföringsåtgärder.  

När det är nödvändigt kan dina personuppgifter också delas till externa rådgivare, revisorer, domstolar och andra parter som myndigheter, t.ex.  Polismyndigheten, Skatteverket med flera om det efterfrågas av Dedicare och vi har en skyldighet att hantera och bemöta rättsliga krav, uppfylla rättsliga förpliktelser och eller skydda medarbetares säkerhet. Då är dessa parter självständigt personuppgiftsansvariga när uppgifterna delats till dem.  

Exempel på när vi delar dina personuppgifter enligt ovan för att administrera rekryteringsprocesser, föra personaladministration, administrera förmånsrelaterade uppgifter eller uppgifter rörande den interna kommunikationen. Det kan handla om att delning av uppgifter om pensionsförmåner, sjuklön, ha kontakt med berörda myndigheter i förhållande till skatt och sjukskrivning, lönehantering med mera.

10. Överföring till tredje land

Vår ambition är att spara personuppgifter inom EU och som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EU/EES. I enstaka fall delar vi med oss personuppgifter om dig som hanteras utanför EU/EES-området till bland annat USA. I dessa fall kommer att vi säkerställa att överföringen sker i enlighet med artikel 44-50 dataskyddsförordningen, antingen genom att se till att behandlingen sker i land som EU-kommissionen beslutat har s.k. adekvat skyddsnivå eller genom EU-kommissionens standardavtalsklausuler tillsammans med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder inom Dedicare (se även punkt 12 om skydd av personuppgifter). 

Om du vill ha mer information om hur överföringen till tredje land sker vad gäller ovan nämnd behandling eller i andra sammanhang alternativt vilka skyddsåtgärder vi vidtagit för att skydda dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 2, Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter.
 

11. Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.  

Om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, raderas uppgifterna. Om endast viss del av informationen behöver lagras, är utgångspunkten för lagringen att övrig information anonymiseras och behörigheten att se personuppgifterna är strikt begränsad. 

Om du avslutar din anställning hos oss, bevarar vi endast sådana personuppgifter som vi är skyldiga att bevara enligt lag eller som är nödvändiga för administrativa ändamål som till exempel utbetalning av pension, bokföring och information till Skatteverket. Kontaktuppgifter till dina anhöriga raderas efter att anställningen upphört. Detta gäller även för bilder på dig, samt information kring dig och din tjänst på vår hemsida. För mer detaljerad information kring gallringstider för de specifika behandlingarna rörande internt anställda, vänligen se Dedicares Gallringspolicy som finns tillgänglig på intranätet. 

Se även tabell under avsnitt 4 och 5 för mer detaljerad översikt kring lagringstid för respektive kategori av behandling.

12. Skydd av personuppgifter

Dedicare arbetar aktivt med att skydda de personuppgifter vi behandlar. Vi har etablerat ett ramverk för informationssäkerhetsstyrning (ISMS) baserat på standarden ISO27001, vilken innehåller tekniska och organisatoriska åtgärder, såsom risk- och sårbarhetsanalyser, behörighetsstyrning, rutiner för incidenthantering och konsekvens- och riskbedömningar.  

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning och intern och extern revision av vårt dataskyddsarbete för att säkerställa att vi lever upp till lagstiftningens krav.

13. Dina rättigheter

Den vars personuppgifter behandlas hos oss (den registrerade) har flera rättigheter.  

Rätt att bli informerad
Du har rätt att få information av oss när vi behandlar dina personuppgifter i samband med insamlandet eller annars när du som registrerad begär att få information. Informationen som lämnas till dig ska bland annat innehålla upplysning om för vilka ändamål personuppgifter kommer att behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen, lagringstid, vem som kan komma att ta del av personuppgifterna, hur de delas (om aktuellt), hur du kan lämna klagomål med mera (läs mer nedan eller på imy.se).  

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter och registerutdrag
Du har rätt att vända dig till oss för att få veta om och hur dina personuppgifter behandlas inom Dedicare. Om dina personuppgifter behandlas hos oss, har du rätt att få en kopia på uppgifterna (med vissa undantag). På förfrågan kan du få en upplysning med närmare information om hur dina personuppgifter hanteras av oss (i ett s.k. registerutdrag). 

Rätt att återkalla samtycke eller invända mot behandling
Du kan när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter om denna behandling baserats på samtycke eller återkalla ett samtycke som du tidigare lämnat.  

Rätt att få din information raderad (rätten att bli bortglömd)
Du har i vissa fall rätt att begära att dina personuppgifter raderas helt. Vissa undantag finns när vi inte kan tillgodose en sådan förfrågan, till exempel om vi har en rättslig skyldighet att spara uppgifterna. Om du vill göra en sådan begäran gör vi en särskild bedömning för personuppgiftshanteringen i ditt fall och motiverar om vi eventuellt inte kan radera någon information.  

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig uppdaterade.  

Rätt till begränsning av behandling
Du har när som helst rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring (nyhetsbrev och liknande). Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas när den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning. Om du vill göra en sådan invändning kommer vi att göra en särskild bedömning utifrån ditt intresse i relation till vårt intresse att behandla dina personuppgifter för det specifika ändamålet. 

Rätt till tillgång och flytt av personuppgifter (dataportabilitet)
Du har i den mån du lämnat ditt samtycke eller behandlingen grundar sig på en avtalsrelation med oss, rätt att få dina personuppgifter i ett format som gör det möjligt att flytta över det till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Detta förutsätter dock att det är tekniskt möjligt för oss.  

Utöva dina rättigheter eller få mer information
Vi hanterar alla förfrågningar skyndsamt. Vill du veta mer om dina rättigheter som rör hanteringen av dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp eller information via e-post; dataskydd@dedicare.se
 

Vill du särskilt nå Dedicares externa svenska dataskyddsombud kan du nå denne via e-post; dso@dedicare.se  

Mer information om dina rättigheter hittar du också på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. 

Rätt att lämna klagomål 
Om du upplever att Dedicare hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att  anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten i det land där behandlingen sker.  

Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige
e-post: imy@imy.se
telefon: 08-657 61 00.