Styrelsens arbete

Styrelsens ansvar och arbetsformer

Styrelsen utses årligen av bolagsstämman med mandattid fram till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltning samt bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation och utvärderar den operativa ledningen. För sitt arbete har styrelsen antagit en skriftlig arbetsordning som bland annat reglerar antalet styrelsesammanträden, vilka ärenden som skall underställas styrelsen samt ordförandens uppgifter. Styrelsens arbete regleras också av bland annat tillämpliga föreskrifter i aktiebolagslagen och Koden.

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning ser du här.

Utskott

Styrelsen ansvarar för ersättnings- och revisionsfrågor, därmed har Dedicare inte tillsatt något separat ersättnings- eller revisionsutskott. Med hänsyn till antalet ledamöter i styrelsen, bolagets storlek samt att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen anser styrelsen att detta utgör ett effektivt arbete för att hantera ersättnings och revisionsfrågor. Frågan om tillsättande av utskott prövas varje år i samband med att styrelsen konstituerar sig.