Hoppa till innehåll

Pressmeddelanden

Dedicare slutför förvärvet av KonZenta och genomför apportemission

2020-04-01 Regulatorisk information

Dedicare har idag slutfört förvärvet av KonZenta Aps (”KonZenta”). I samband därmed har styrelsen i Dedicare fattat beslut om en apportemission med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 23 januari 2020. Apportemissionen är en del av köpeskillingen i förvärvet av KonZenta och omfattar 339 991 aktier av serie B. Teckningskursen är satt till 44,66 kronor och är fastställd baserat på en volymviktad genomsnittskurs 30 handelsdagar bakåt från den 29 januari 2020, vilket är 5 handelsdagar från datum för publicering av avsiktsförklaringen kring förvärvet av KonZenta. Aktierna har tecknats av säljarna till KonZenta (Carsten Vingaard, Kasper Madsen och Anders Sörensen) som i samband med tecknandet åtagit sig att inte sälja aktierna under en lock-up period om två år. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna som emitteras i apportemissionen utgör betalning vid det tidigare aviserade förvärvet av KonZenta med tillträde den 1 april 2020. KonZenta kommer att konsolideras in i Dedicarekoncernen från och med det andra kvartalet 2020. För mer information om förvärvet, se Dedicares pressmeddelanden från den 6 februari respektive 3 mars 2020.

Efter apportemissionen kommer det totala antalet aktier i Dedicare att uppgå till 9 395 397 (fördelat på 2 011 907 aktier av serie A och 7 383 490 aktier av serie B). Apportemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,6 procent.

Köpeskilling för förvärvet av KonZenta uppgår till 26 miljoner DKK, där 15,6 miljoner DKK erläggs i kontanta medel och 10,4 miljoner DKK i form av aktier i Dedicare genom apportemission. En tilläggsköpeskilling har avtalats baserat på KonZentas resultatutveckling under de kommande två åren.

Kort om Dedicare
Dedicare är ett av Nordens största bemanningsbolag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet. Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630 anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om Dedicare på www.dedicare.se

Kort om KonZenta
KonZenta Aps bedriver idag verksamhet inom läkarbemanning på den danska och svenska marknaden. Bolaget har funnits sedan 2014 och förväntas omsätta ca 120 MSEK för det brutna räkenskapsåret 2019/20. KonZenta har haft en god tillväxt sedan starten. Läs mer om KonZenta på www.konzenta.dk

I samband med förvärvet och apportemissionen har Dedicare engagerat Skandinaviska Enskilda Banken samt Horten Advokatpartnerselskab och Setterwalls Advokatbyrå som rådgivare.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 11.00 (CEST).

Bilagor