Bokslutskommuniké 2019

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 185,1 MSEK, vilket är en minskning med 4,3 procent jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 5,9 MSEK jämfört med 8,2 MSEK 2018. Rörelsemarginalen försämrades och uppgick till 3,2 procent (4,3).