Delårsrapport januari – september 2019: ”Omsättningsrekord i Norge, utmanande marknad i Sverige”

PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER

 • Rörelsens intäkter 211,2 MSEK (220,6)
 • Rörelseresultat 12,0 MSEK (14,9)
 • Rörelsemarginal 5,7 procent (6,8)
 • Resultat efter finansiella poster 11,7 MSEK (14,9)
 • Periodens resultat 8 MSEK (11,6)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,9 MSEK (16,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 0,21 (1,82)
 • Resultat per aktie 0,88 SEK (1,28)
 • Eget kapital per aktie 9,89 (10,77)
 • Avkastning på eget kapital 9,5 (12,6)

 

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

 • Rörelsens intäkter 590,9 MSEK (618,6)
 • Rörelseresultat 29,4 MSEK (42,1)
 • Rörelsemarginal 5,0 procent (6,8)
 • Resultat efter finansiella poster 28,7 MSEK (41,8)
 • Periodens resultat 22,0 MSEK (32,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,0 MSEK (5,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,65 (0,63)
 • Resultat per aktie 2,42 SEK (3,61)
 • Eget kapital per aktie 9,89 (10,77)
 • Avkastning på eget kapital 23,6 (31,6)

 

_________________________________________________

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 211,2 MSEK, vilket är en minskning med 4,3 procent jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 12,0 MSEK jämfört med 14,9 MSEK 2018. Rörelsemarginalen försämrades och uppgick till 5,7 procent (6,8).

De minskade intäkterna och det försämrade resultatet i jämförelse med föregående år hänförs fortsatt till verksamheten i Sverige. Det är samma tendens vi sett de senaste kvartalen orsakat dels av ökade lönenivåer till konsulter (sjuksköterskor/läkare) dels att marknaden för socionomer minskat. Dedicare har i tidigare delårsrapporter informerat om pressade rörelsemarginaler, där vår bedömning är att vårdbemanningsbranschen som helhet erfarit en minskad lönsamhet.

Enligt nyligen publicerade siffror från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) växte inhyrningen av vårdpersonal till Regionerna med 3,7% under första halvåret 2019 i jämförelse med första halvåret 2018. Inhyrning av sjuksköterskor växte med 17% och inhyrningen av läkare minskade med 2%. Dedicare hade en något starkare tillväxt än marknaden avseende leverans av vårdbemanning till regionerna under första halvåret 2019. Enligt vår bedömning minskade marknaden för socionombemanning första halvåret 2019 i jämförelse med första halvåret 2018. Dedicare behåller dock fortsatt sin marknadsandel.

Verksamheten i Norge utvecklas mycket bra med tillväxt både avseende intäkter och resultat. Det förbättrade resultatet beror på att vi lyckats anställa fler konsulter; läkare, sjuksköterskor och pedagoger, samt ökat försäljningen på både befintliga och nya kunder. Enligt nyligen publicerade siffror från näringslivets huvudorganisation (NHO) växte inhyrningen av vårdpersonal i Norge med 0,8% under första halvåret 2019 i jämförelse med första halvåret 2018. Dedicares norska verksamhet hade en starkare tillväxt än marknaden avseende leverans av vårdbemanning under första halvåret 2019.

Våra nya marknader, Finland och Danmark, har genererat intäkter för kvartalet på 1,2 MSEK och belastar resultatet för kvartalet med 0,6 MSEK. Den finska verksamheten har inte utvecklats i den takt som planerat. Intäkter under perioden hänförs primärt till bemanningstjänster med finska sjuksköterskor till övriga Norden.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad under Finansiella rapporter.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10