Vår organisation

Vår organisation

Dedicare är organiserat med en verkställande direktör, tillika koncernchef, som har det över­gripande ansvaret för koncernen. Bolagets CFO ansvarar för samtliga admini­strativa funktioner inom koncernen.

Dedicare bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och sedan februari 2019 i Danmark.

I Sverige utgörs verksamheten av uthyrning och rekrytering av läkare, sjuksköterskor och socionomer. I Norge utgörs verksamheten även av pedagoger medan den danska verksamheten är specialiserad på läkare och sjuksköterskor. Koncernchefen har det operativa ansvaret för den svenska verksamheten. I Norge och Danmark finns verkställande direktörer med ansvar för respektive lands verksamheter. Dedicares koncernledningsgrupp består av koncernchefen, de verkställande direktörerna i Norge och Danmark, CFO, CIO, affärsutvecklingschef samt affärsområdescheferna för de fyra största affärsområdena.