Delårsrapport januari – juni 2019: ”Fortsatt pressat läge men god utveckling i Norge”

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI

 • Rörelsens intäkter 195,5 MSEK (204,6)
 • Rörelseresultat 12,1 MSEK (14,3)
 • Rörelsemarginal 6,2 procent (7,0)
 • Resultat efter finansiella poster 11,9 MSEK (14,1)
 • Periodens resultat 10,1 MSEK (11,0)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,3 MSEK (-6,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie -0,47 (-0,74)
 • Resultat per aktie 1,12 SEK (1,22)
 • Eget kapital per aktie 9,04 (9,56)
 • Avkastning på eget kapital 11,4 (10,7)

PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI

 • Rörelsens intäkter 379,7 MSEK (398,0)
 • Rörelseresultat 17,4 MSEK (27,2)
 • Rörelsemarginal 4,6 procent (6,8)
 • Resultat efter finansiella poster 16,9 MSEK (26,9)
 • Periodens resultat 14,0 MSEK (21,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,5 MSEK (-10,7)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,38 (-1,18)
 • Resultat per aktie 1,55 SEK (2,33)
 • Eget kapital per aktie 9,04 (9,56)
 • Avkastning på eget kapital 15,1 (20,1)

_________________________________________________

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 195,5 MSEK vilket är en minskning med 4,4 procent jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MSEK jämfört med 14,3 MSEK 2018. Rörelsemarginalen försämrades och uppgick till 6,2 procent (7,0).

 Den minskade omsättningen och det försämrade resultatet hänförs fortsatt till verksamheten i Sverige. Det är samma tendens vi sett de senaste kvartalen orsakat dels av ökade lönenivåer till bemanningskonsulter (sjuksköterskor/läkare) dels att marknaden för socionomer minskat.

Verksamheten i Norge utvecklas mycket bra med tillväxt både på omsättning och resultat. Det förbättrade resultatet beror på att vi lyckats anställa fler bemanningskonsulter; läkare, sjuksköterskor och pedagoger, samt ökat försäljningen på både befintliga och nya kunder.

Under perioden har vi skrivit nytt avtal med samtliga sjukhus i Norge, ett avtal som gäller i fyra år. Dedicare har under de senaste fyra åren varit Norges största leverantör av vårdkonsulter till de norska sjukhusen.

Våra nya marknader, Finland och Danmark, har genererat sina första intäkter på 0,4 MSEK och belastar resultatet med 1,1 MSEK.

Vi har under perioden lanserat ny hemsida vilket innebär att vi nu har en nordisk helhet med fyra webbplatser. På samtliga webbplatser kan konsulter se alla lediga uppdrag i hela Norden. Ett stort steg för att befästa vår position som Nordens ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 08-555 656 07
Jenny Pizzignacco t.f. CFO, tel 08-555 656 67
 

Dedicare i korthet
Dedicare är ett av Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och chefer. Bland våra kunder finns både offentliga och privata uppdragsgivare. Dedicare har varit verksamt sedan 1996 och börsnoterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011. Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag vilket bland annat innebär att vi har kollektivavtal för alla våra anställda.