Våra policys

Dedicare arbetar successivt med att förbättra våra arbetssätt. Här finns några av de policys som dagligen efterföljs i vår verksamhet. Vi bryr oss mer!

 

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser personaluthyrning

Allmänna bestämmelser rekrytering

 

Integritetspolicy

Läs integritetspolicy

 

Miljöpolicy

Dedicare är ett modernt, mänskligt och pålitligt företag. Vi är medvetna om de miljöproblem som finns i dag och vi arbetar systematiskt och engagerat för att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga våra föroreningar.

Vi hjälper våra kunder aktivt i deras miljöarbete och underlättar för att de ska kunna nå sina miljömål och uppnå sina ambitioner genom att t.ex. förskriva mindre miljöpåverkande läkemedel eller handla miljömärkta produkter

Inom vår egen verksamhet har vi en dynamisk miljöhänsyn i alla delar. Vi ställer miljökrav vid alla slags inköp av varor och tjänster och handlar i regel miljömärkta produkter. Vi strävar efter att minska resor genom it-lösningar och när vi eller våra konsulter reser så strävar vi efter att göra dessa så lite förorenande som möjligt genom god planering. Vi strävar efter låg resursförbrukning av el, energi, papper och produkter. Vi källsorterar vårt avfall och lever upp till gällande miljölagstiftning. Vi sätter miljömål och väver in miljöhänsyn i våra rutiner.

Dedicare är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Riktlinjer

Vi prioriterar våra miljöåtgärder i följande ordning:

1) Resor
 • När så är möjligt använder vi mötesformer som minskar behovet av persontransporter, till exempel telefon- och videokonferenser.
 • Tjänsteresor sker i första hand med tåg eller andra kollektiva färdmedel. Flyg och bil får väljas om tidsvinsten blir mycket stor i förhållande till de kollektiva alternativen.
 • Ska flera tjänsteresor med bil göras samma dag lägger vi dem i möjligaste mån i serie för att undvika flera resor fram och tillbaka till kontoret.
 • Vid val av tjänste- och leasingbilar väljer vi i första hand bilar med liten miljöpåverkan.
2) Energi
 • När vi tecknar nya elavtal väljer vi i första hand el från förnyelsebara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle.
 • Vi uppmanar våra fastighetsägare att minska energi- och vattenförbrukningen i sina lokaler, och att använda fjärrvärme eller andra miljövänliga uppvärmningsalternativ.
 • Vi undviker i möjligaste mån att hyra kontor i oljeuppvärmda hus.
 • Vi slår av datorer och släcker lampor vid arbetsdagens slut.
3) Förbrukningsmaterial
 • Vid val av kontorsmaterial väljer vi i första hand produkter som ger liten miljöpåverkan.
 • När vi använder engångsprodukter väljer vi i första hand sådana som är gjorda av förnyelsebara råvaror, till exempel kaffemuggar av papper istället för plast.
 • Vi källsorterar kontorsavfall för återvinning.
4) Inventarier
 • När vi köper in nya datorer, möbler, kopiatorer och andra kontorsinventarier väljer vi i första hand produkter som ger liten miljöpåverkan.
 • När våra lokaler ska renoveras och när vi hyr inventarier från andra företag väljer vi i första hand leverantörer som är miljöcertifierade.

Ansvar

Alla medarbetare ska vara informerade om vårt miljöarbete. När våra konsulter är ute på uppdrag följer de kundens miljöpolicy.

Ansvarig för ovanstående miljöpolicy och riktlinjer är koncernens verkställande direktör.